Gustav Adolf Mossa ~ Lady Macbeth

“Lady Macbeth” 1906

Gustav Adolf Mossa